TOP termékek

Házhozszállítás

Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - PORZELACKHUNGARY.HU

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Porzelack Hungary Kft. (székhely: 1118 Budapest, Frankhegy u. 9/5. , adószám: 23186790-2-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve:  Porzelack Hungary Kft.
A szolgáltató székhelye: 1118 Budapest, Frankhegy utca 9/5.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@porzelackhungary.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-198125
Adószáma: 23186790-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):  Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
Telefonszám: +36-20 777 1980
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Rootor Hungary Kft., honlap: www.rootor.hu, Adószám: 14908080-2-13

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen ÁSZF 2016.08.12. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et a Vásárlók Honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a webáruház felületén közzéteszi. Felhasználók a webáruház használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a webáruház használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Webshop felületére, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

Az elektronikus úton megkötött szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Szolgáltató a megadott elérhetőségeken rendelkezésre áll.

1.3. A www.porzelackhungary.hu internetes webáruház összes tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Tilos a webáruház felületén megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

1.4. Rendelkezésre állás 0-24 óráig. Munkanapokon 9-17 óra között telefonon vagy e-mailben tájékoztatást tudunk adni.

1.5. Adatvédelmi tájékoztató: http://www.porzelackhungary.hu/adatvedelmi_tajekoztato.html

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – PORZELACKHUNGARY.HU

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg. A termékek tartalmazzák-e az Áfát. Nem tartalmazzák-e a házhozszállítási díjat.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

RENDELÉS MENETE

1.9. Kattintson a kiválasztott terméknél lévő "KOSÁRBA" gombra, ezzel Ön beteszi a terméket a megrendelőbe. A vásárlást folytathatja vagy lépjen tovább a kosár tartalmának a megtekintéséhez a "FIZETÉS" gombal.

1.10. A kosár tartalmát változtathatja: a piros X gombal a terméket törölheti vagy darabszámnál a termék mennyiségét változtathatja. A megrendelés folytatásához kattintson a "MEGRENDELÉS" gombra.

1.11. A vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció. Regisztráció nélkül is tud a Felhasználó megrendelést leadni. Töltse ki a megrendelő és a szállitási adatokat majd kattintson a "MEGRENDELÉS BEFEJEZÉSE" gombra. A megrendelésről egy e-mail üzenet tájékoztatja.

1.12. A webáruházunban megrendelt termékeket futárszolgálattal juttatjuk el Önhöz. A fizetés módja: utánvétel

1.13. A megrendelést elektronikus úton haladéktalanul visszaigazoljuk. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

1.13. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 18 óráig történik meg.

1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – PORZELACKHUNGARY.HU

Elállás joga
1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete:  amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. 

Garancia, jótállás
1.18. A termékek garanciájának érvényesítése esetén a gyártó garanciális feltételei érvényesek. Erről a termékeken található tájékoztatón informálódhat illetve a „KAPCSOLAT” menüpontban megadott elérhetőségeken tájékoztatást adunk munkanapokon 9-17 óra között - ezen időszakon kívül elektronikus úton történő megkeresés esetén a következő munkanapon válaszolunk. Kérdések elérhetőségeink valamelyikén (telefon, e-mail) is tájékoztatást nyújtunk. 

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonos történő jelzését.

Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbekben történő félreértések elkerülése végett van szükség.

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. Egyeztetés alapján, postai úton történő visszajuttatás is lehetséges.

Panaszkezelés
1.19. Egyéb termékkel, szállítással, honlappal kapcsolatos panaszait, észrevételeit megteheti a „KAPCSOLAT” menüpontban megadott elérhetőségeken, munkanapokon 8-16 óra között ezen időszakon kívül elektronikus úton történő megkeresés esetén a következő munkanapon válaszolunk.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzokönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Ügyfélnek átadja vagy megküldi email-ben.

Amennyiben a webáruház és a vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendezodik, az alábbi jogérvényesítési lehetoségek állnak nyitva a vásárlók számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál
Amennyiben a vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követoen a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Vegyes rendelkezések
1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Budapest, 2016. augusztus hó 2. nap